Prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej W ramach kompleksowej obsługi kadrowej oferujemy następujący zakres czynności:
  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
  • opracowanie regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych i innych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz ustaw szczególnych
  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu


  • OKompleksowa obsługa płacowa firmy obejmuje swym zakresem:
  • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilno-prawnych
  • zgłaszanie, zmiany, korekty i wyrejestrowania płatników składek oraz pracowników do ZUS
  • sporządzanie rozliczeń RMUA dla każdego pracownika
  • sporządzanie miesięcznych informacji i rocznych deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-8, PIT-11, PIT-40
  • sporządzanie deklaracji ZUS (w tym przekazy elektroniczne), deklaracji PFRON, raporty statystyczne GUS